Algemene voorwaarden

Marjon Habets B.V. te Breda

ALGEMENE VOORWAARDEN Marjon Habets B.V. te Breda

ARTIKEL 1 MARJON HABETS B.V.

  • Marjon Habets B.V. (“Marjon Habets”), gevestigd te Breda, is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur en bemiddeling. Op verzoek van de cliënt/opdrachtgever wordt een lijst toegezonden van diegenen die aandelen in Marjon Habets hebben (ook wel genoemd “partners”).
  • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Marjon Habets, doch mede ten behoeve van alle op het kantoor van Marjon Habets werkzame advocaten (juridisch) medewerkers en partners/aandeelhouders (de bestuurders van diegenen die aandelen in Marjon Habets hebben daaronder begrepen), alsmede alle andere personen die voor Marjon Habets werkzaam zijn of te tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Marjon Habets werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Marjon Habets zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen wier handelen of nalaten Marjon Habets wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”).

ARTIKEL 2 DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen een opdrachtgever en Marjon Habets (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.

2.2 Een opdracht tot juridische dienstverlening aan een op het kantoor van Marjon Habets werkzame advocaat (waaronder tevens wordt verstaan de partners/aandeelhouders van Marjon Habets) of juridisch medewerker, doet, bij aanvaarding daarvan en met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend een verbintenis ontstaan tussen de opdrachtgever en Marjon Habets.

2.3 Het staat Marjon Habets vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” en personeelsleden van Marjon Habets te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

2.4 Ter voldoening van de aan de advocaat daarbij bij wet opgelegde verplichting is de cliënt/opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht , of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

2.5 De uit een opdracht tot dienstverlening voortvloeiende verplichting van Marjon Habets bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk beperkingen aan te geven.

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De persoonlijke aansprakelijkheid van de op het kantoor van Marjon Habets werkzame advocaten, (juridisch) medewerkers en partners/aandeelhouders (en hun praktijk vennootschappen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Marjon Habets is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. De aansprakelijkheid van Marjon Habets is beperkt, en wel tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de aanspraak onder de door Marjon Habets gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.

3.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

3.3 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Marjon Habets dienen onverwijld doch uiterlijk 6 maanden nadat de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak jegens Marjon Habets heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken met een deugdelijke onderbouwing schriftelijk te worden medegedeeld aan Marjon Habets, op straffe van verval van recht.

3.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt, uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Marjon Habets en/of de partners van Marjon Habets en/of de advocaten van Marjon Habets en/of de werknemers van Marjon Habets aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

ARTIKEL 4 INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 De keuze van de door Marjon Habets in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid. Marjon Habets draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Marjon Habets.

ARTIKEL 5 WWFT

5.1 Marjon Habets is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

5.2 Marjon Habets is op grond van Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbenden.

5.3 Marjon Habets zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden  door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Marjon Habets.

5.4 Marjon Habets zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Marjon Habets de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Marjon Habets.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVERS

6.1 Indien de opdrachtgever van de derde van de inhoud van de door Marjon Habets ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze wordt aanvaard.

6.2 De opdrachtgever vrijwaart Marjon Habets, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband houdende met de door Marjon Habets ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Marjon Habets dan wel haar “partners” of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Marjon Habets dan wel een van haar medewerkers of andere hulppersonen.

6.3        Betaling van declaraties van Marjon Habets dient te geschieden binnen 15 dagen na de declaratiedatum. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingen aan Marjon Habets op te schorten dan wel te verrekenen.

6.4 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

6.5 Opdrachtnemer is bevoegd om nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan.

6.6 Een reclame met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dient schriftelijk binnen 20 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met deze reclame.

6.7 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nadere overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of in gebreke stelling, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

6.8 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

6.9 Ter zake van nog niet in rechte vastgestelde vorderingen van Marjon Habets op de opdrachtgever treft Marjon Habets pas conservatoire maatregelen en vraagt zij pas faillissement aan na overleg met De Deken van de Raad van Toezicht Breda/Middelburg.

6.10 Marjon Habets heeft een interne klachtenregeling, die voorziet in een procedure om eventuele klachten van de opdrachtgever over de dienstverlening binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen. Indien een opdrachtgever het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Marjon Habets, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Zij tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris handelt de klachten af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht dan wel wordt de wijze van afwikkeling van de klacht van e-mail over en weer schriftelijk bevestigd.

6.11 Wanneer Marjon Habets er niet in slaagt klachten (daaronder begrepen declaratiegeschillen) van een opdrachtgever over de dienstverlening door Marjon Habets met behulp van de interne klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, dan is de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Marjon Habets en een opdrachtgever.

ARTIKEL 7 BEEINDIGEN VAN DE OPDRACHT

7.1 Het staat zowel aan Marjon Habets als aan de opdrachtgever vrij om een opdracht eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen. In dat geval dienen de werkzaamheden te worden afgerekend die zijn verricht tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 8 TARIEVEN

8.1. Marjon Habets heeft het recht het door haar gehanteerde (basis)uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging van meer dan 10% bedraagt of indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Marjon Habets enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de declaratiedatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na verhoging van het (basis)uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

8.2 Over het honorarium en de door de opdrachtgever verschuldigde kosten en verschotten is, voor zover van toepassing, omzetbelasting verschuldigd.

ARTIKEL 9 DIVERSE ONDERWERPEN

9.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Marjon Habets is Nederlands recht van toepassing.

9.2 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

9.3 Marjon Habets ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6:19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening. Wij hebben de Deken er van op de hoogte gesteld dat wij geen stichting derdengelden hebben, en zullen hem ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Wij hebben openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend gemaakt dat wij geen derdengelden kunnen ontvangen omdat wij niet beschikken over een stichting derdengelden.

9.4 Marjon Habets bewaart de door haar gevormde dossiers op digitale wijze gedurende een periode van minimaal 5 jaren, waarna tot vernietiging kan worden overgegaan. Op een verplichting van Marjon Habets tot bewaring van zijn dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken, kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie, vijf jaar is verstreken.

9.5 Na beëindiging van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door opdrachtgever verschuldigde ter zake van de opdracht  is voldaan, alle van opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, andere van het dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

9.6 Geschillen over de uitvoering van de opdracht en/of betaling van declaraties zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marjon Habets is gevestigd. Niettemin heeft Marjon Habets het recht geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

9.7 Deze algemene voorwaarden zijn bij de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.