Kantoorklachtenregeling

Marjon Habets B.V. te Breda

Kantoorklachtenregeling Marjon Habets B.V. te Breda

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Kantoor: Marjon Habets B.V., (mede)handelend onder Marjon Habets, meester in samen scheiden;
 • Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken mondeling of schriftelijke gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit;
 • Klachtenprocedure: dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op kantoor gehanteerde klachtenprocedure;
 • Klachtenfunctionaris: mr. M.H.G. Habets van Marjon Habets B.V. te Breda;
 • Klachtenregistratieformulier: een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure. 

Artikel 2: toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Marjon Habets B.V. en de cliënt.
 2. De advocaat draagt zorg voor de klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3: doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 1. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 2. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van Marjon Habets B.V. (www.marjonhabets.nl). De advocaat wijst de cliënt voor of bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. De advocaat verstrekt voor of bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht aan cliënt de algemene voorwaarden van Marjon Habets B.V., waarmee cliënt kennis kan nemen van de mogelijkheid tot a) indiening van een klacht in het kader van de interne klachtenprocedure, b) indiening van een klacht bij de lokale Deken van de Orde van Advocaten in het ressort Zeeland-West-Brabant en/of c) het initiëren van een procedure bij de civiele rechter. De cliënt is vrij in keuze van de te volgen procedure(s) (a en/of b en/of c).

Artikel 5: interne klachtenprocedure

 1. Indien een cliënt Marjon Habets B.V. benadert met een klacht, dan dient de betrokken advocaat daarvan in kennis te worden gesteld.
 2. De betrokken advocaat tracht samen met cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
 3. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
 4. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
 5. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt schriftelijk medegedeeld. 

Artikel 6: registratie en classificatie van de klacht

 1. Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier.
 2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht.
 3. De klacht wordt geclassificeerd
 • Naar wijze van indiening als:
 1. mondeling
 2. schriftelijk
 • Naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:

I     klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat;

                    II    klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening;

      III   klachten over financiële aspecten van de dienstverlening

       IV   klachten over praktijkvoering in het algemeen.

 1. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
 2. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het klachtenregistratieformulier.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

 1. De betrokken advocaat en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
 2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.
 3. De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
 4. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.
 5. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.
 6. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

Artikel 8: analyse van de klachten

 1. De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit.
 3. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt een analyse.
 4. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Artikel 9: intern bespreken

 1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken.
 2. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland.
 3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.

Artikel 10: preventieve actie

 1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.