Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Marjon Habets B.V., meester in samen scheiden, gevestigd aan de Sophiastraat 34, 4811 EM Breda (hierna: “Marjon Habets B.V. ” dan wel “het kantoor”, dan wel “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die de website van Marjon Habets B.V.  bezoeken of op een andere wijze contact met het kantoor hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe het kantoor omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop het kantoor omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met Marjon Habets B.V. opnemen via telefoon: 085-2030050 of e-mail: welkom@marjonhabets.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Marjon Habets  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dossier

Indien u een opdracht aan Marjon Habets B.V.  verstrekt, verwerken wij persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan haar verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan Marjon Habets B.V.  verstrekt, verwerken wij  ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Marjon Habets B.V.  verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met Marjon Habets  opneemt via het contactformulier op de website , per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan Marjon Habets B.V.  verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer)  en de reden waarom u contact met het kantoor zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Overige bronnen

Wij verwerken persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, gegevens verkregen uit het Handelsregister van de KvK.

Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken onder meer cliënten en wederpartijen.

Analyse Websitebezoekers

Tenslotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

Dossier

Marjon Habets B.V.  gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht tot het verlenen van juridische diensten als advocaat, collaborative practitioner in een overlegscheiding, dan wel als advocaat-mediator in het kader van mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de behandeling van uw dossier (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Uw gegevens kunnen met relevante derden gedeeld worden in het belang van uw dossier. U geeft deze toestemming door de opdrachtbevestiging, de deelnemersovereenkomst voor de overlegscheiding en/of de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Marjon Habets B.V., omdat de diensten niet uitgevoerd kunnen worden zonder de persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Marjon Habets  mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Marjon Habets  kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan Marjon Habets  verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen of met relevante bij uw dossier betrokken partijen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Marjon Habets B.V.  verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van haar werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Nieuwsbrief

Marjon Habets B.V.  gebruikt uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over haar dienstverlening.  Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen  om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over het gebruik van de cookies.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze webanalyse-service wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De aldus verkregen informatie wordt doorgegeven aan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google voor Google Analytics.

Google treedt op als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Marjon Habets. Marjon Habets heeft om deze reden een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Marjon Habets krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers de website bezoeken. Google zal niet uw volledige IP-adres verwerken, maar zal enkele gegevens van uw IP-adres maskeren.

Marjon Habets B.V. heeft Google geen toestemming gegeven de verzamelde gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. De cookies die door Google Analytics worden verzameld worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

De informatie die met Google Analytics wordt verzameld, wordt gebruikt om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daartoe bestemde instellingen te kiezen. Via https://support.google.com/analytics/answer/181881 kunt u een tool downloaden waardoor uw websitebezoek niet wordt gemeten door Google Analytics. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van de website benutten.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dossier

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden of zolang Marjon Habets B.V. dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Marjon Habets B.V. verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan Marjon Habets B.V.  heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van haar de financiële administratie verricht.  Met deze partijen heeft Marjon Habets B.V.  een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij uw dossier een klacht tegen Marjon Habets  indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten, aan de Vereniging Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS), aan de Vereniging voor Collaborative Practice (VvCP), de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door deze instanties vertrouwelijk behandeld.

Marjon Habets B.V.  deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden.  Marjon Habets B.V.  kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van de activiteit.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.   

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;

b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist zijn;

c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde

gevallen – het recht op beperking van de verwerking van die persoonsgegevens;

d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);

e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Contact:

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij:

Marjon Habets B.V.
Sophiastraat 34
4811EM  Breda
Telefoon: 085 2030050
E-mail: welkom@marjonhabets.nl

Versie mei 2018